برای روضه 5 شنبه شب حاج منصور، مسجد ارک

بسم الله

ما تحبس الدعا شدگان را نگاه کن
روضه بدون ذکر و دعا سخت می شود

گاهی میان ذکر غریبانه از کمیل
خواندن ز سید الشهدا سخت می شود

مداح پیر نام تو را میبرد هنوز
هر جا که کار روضه به ما سخت می شود

شرمنده ایم طاقتمان کم شده ولی،
این روضه ها به جان شما سخت می شود

سقا تویی...تشنه ی مشک محبتیم
دست بریده...قد دوتا...سخت میشود

تو کاشف تمام کروبی ز قلب عشق
بی تو که کار زینب کبری سخت می شود

شاعر دوباره ناظر یک صحنه ای شده ست
وقت غروب...یک زن تنها...سخت میشود

دیگر زبان شعر به لکنت رسیده است
نیزه برای رأس جدا؟.....سخت میشود

باید دوباره نام تو را بر زبان بریم
هر جا که کار روضه به ما سخت می شود

ح.م